Защита на личните данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

 

Данни за Администратора:

Кои сме ние?
„Бунай” АД произвежда детайли от пластмаса, бакелит и каучук, както и инструменти за тяхното производство.
Данни за контакт с „БУНАЙ“ АД
Местоположение:
Държава: БЪЛГАРИЯ
Адрес: гр. ПАНАГЮРИЩЕ, ул. „Георги Бозаджиев“ №1
Телефон: 0357 6 30 66
Ел. поща: dpo@bunay.com ; anchev@bunay.com
Интернет страница: www.bunay.com

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: dpo@bunay.com
Тел: +359887885152

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

 • ФИЗИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ – име, ЕГН/ЛНЧ,, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефон за връзка, е-mail, подпис
 • СЕМЕЙНА ИДЕНТИЧНОСТ – семейно положение (наличие на брак, на деца), родствени връзки ( това са данни, които може да бъдат получени от „БУНАЙ“ АД във връзка с ползването на отпуск или при подаване на автобиография)
 • ОБРАЗОВАНИЕ- вид образование, място, номер и дата на издаване на дипломата. Данните се предоставят от лицето при изпращане не автобиография или в предвидени от закона случаи.
 • ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ
 • МЕДИЦИНСКИ ДАННИ- при започване на работа или при боледуване на работник, както и при трудова злополука.
 • ИКОНОМИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ- номер на банкова сметка
 • ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ– снимки и записи на системата за видеонаблюдение

Специални категории данни, които обработваме:
Лични данни, свързани със вашето здравно състояние.

Източник:
Личните данни, които обработваме са получени от Вас.
Лични данни се събират и със системата за видеонаблюдение.

Цели, за които се обработват лични днанни:

 КАТЕГОРИЯ ЛИЧНИ ДАННИ  ЦЕЛИ 
ФИЗИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ
 • Тези данни са необходими за подготвяне и сключване на договори между Вас и „БУНАЙ“ АД.• Тези данни са необходими за подготвяне и сключване на договори между Вас и „БУНАЙ“ АД.
 • В СЛУЧАЙ, ЧЕ СТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ-КЛИЕНТ НА „БУНАЙ“ АД, ТО ТЕЗИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ ПО РЕДА НА ЗМИП.
 • Ако работите при нас, част от тези данни ще бъдат използвани за административни дейности на фирмата, каквито са изчисляване на заработки, пресмятане на надници, съставяне на заповеди, съставяне на производствена документация, съставяне на работни графици, водене и поддържане на актуално трудово досие, работа с ERP системата, вътрешно-фирмена комуникация и други подобни.
ИКОНОМИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ Тези данни са необходими за превеждане на вашето трудовото възнаграждение.
СЕМЕЙНА ИДЕНТИЧНОСТ Такава информация се обработва, ако смятате да ползвате отпуск за граждански задължения и/или отпуск поради раждане:

 • За встъпване в брак
 • При смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия
 • Отпуск за баща, на когото се е родило дете и др.

Такива лични данни могат да попаднат в „БУНАЙ“ АД и тогава, когато са включени в автобиография. В такъв случай данните се обработват за целите, за които и всички останали данни в автобиографията – за подбор на работници.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ Данните се обработват за подбор на работници.
ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ За данните от системата за видеонаблюдение за защита на имуществото на работодателя и безопасни условия на труд.
Такива лични данни могат да попаднат в „БУНАЙ“ АД и тогава, когато са включени в автобиография или като приложение към нея. В такъв случай данните се обработват за целите, за които и всички останали данни в автобиографията – за подбор на работници.
МЕДИЦИНСКИ ДАННИ Обработват се за сключване на трудов договор (чл.1 ал.4 от Наредба № 4 за Документите, Които са Необходими за Сключване на Трудов Договор); за ползване на отпуск по реда на чл. 162 КТ.; За регистриране и отчитане на трудови злополуки

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 КАТЕГОРИЯ
ЛИЧНИ ДАННИ
ОСНОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ Обработването на вашите данни е необходимо за сключване на договор с Вас, за изпълнение на договори и за целите на легитимните интереси на администратора.
ИКОНОМИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на договор.
СЕМЕЙНА ИДЕНТИЧНОСТ Обработването е необходимо за спазване на законово задължение.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ Обработването се основава на вашето съгласие.
 ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ В хипотезата на видеонаблюдение:
Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.В хипотезата на снимки, приложени към автобиография или по друг начин (всички останали случаи):
Обработването се основава на вашето съгласие.
МЕДИЦИНСКИ ДАННИ В хипотезата на обработване за сключване на ТД:
Обработването на вашите данни е необходимо за сключване на договор с Вас – трудов договор.В хипотезата на ползване на отпуск по реда на чл. 162 КТ.:
Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение за осигуряване на отпуск.В хипотезата на регистриране/отчитане на трудова злополука:
Обработването е необходимо за спазване на законовите ни задължения по НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ

В хипотезата на регистриране/отчитане на трудова злополука:

Обработването е необходимо за спазване на законовите ни задължения по НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ
Опазването на имуществото на „БУНАЙ“ АД; опазване на живота и здравето на физическите лица, които се намират на територията на „БУНАЙ“ АД; опазване на трудовата дисциплина; гарантиране на безопасните условия на труд; предотвратяване/превенция на престъпления на територията на „БУНАЙ“ АД.

Личните данни, които обработваме, не се предоставят на трети физически или юридически лица, освен в предвидени от закона случаи (НАП, ДАНС, ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, МВР, КЗЛД, КЗК и други).

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с подаване на писмено заявление до „БУНАЙ“ АД.
Образец от заявлението може да поискате от Отговорникът по защита на данните (dpo@bunay.com), Ръководител направление икономическо (anchev@bunay.com) или лично от Касиера на фирмата.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„БУНАЙ“ АД няма намерение да предаде вашите лични данни на такива трети лица.

Период на съхраняване на данните

„БУНАЙ“ АД съхранява Вашите лични данни не повече от законово установения срок или срок определен с вътрешен нормативен документ, като данните ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. След изтичане на този срок Вашите личните данни се унищожават по определен ред.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от “БУНАЙ” АД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от “БУНАЙ” АД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от “БУНАЙ” АД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от “БУНАЙ” АД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от “БУНАЙ” АД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 •  при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес, • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от “БУНАЙ” АД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедочление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „БУНАЙ“ АД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „БУНАЙ“ АД или директно на Отговорника по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?
Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.
Защо “БУНАЙ” АД събира и съхранява лични данни?
Личните данни не представляват бизнес интерес за „БУНАЙ“ АД и събирането и обработването на такива данни от фирмата има характер на вторична дейност, която е необходима единствено за изпълнение на първичната производствена и търговска дейност. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
Как използвате моите лични данни?
В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни.
Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.
Получатели на вашите данни могат да бъдат държавни органи, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.
Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
“БУНАЙ” АД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.
Всеки път когато се работи с лични данни, възниква и определен риск. Рискът възниква както за лицата, чиито данни се обработват, така и за самата фирма, тъй като носи отговорност за сигурността на тези данни. Взети са мерки, за да бъде ограничен рискът до минимум. Част от мерките:

 • Заключване на екраните на компютрите, на които се обработват лични данни.
 • Заключване на екраните на компютрите, на които се обработват лични данни.
 • Криптиране твърдия диск на компютрите, на които се обработват лични данни.
 • Забранено е неформалното споделяне на лични данни.
 • Забранява се създаването на копия на лични данни.
 • Забранява се безпризорното оставяне на документи, съдържащи лични данни.
 • Ограничава се достъпа до основния масив лични данни – трудовите досиета. Те се съхраняват в специално помещение, достъп до което имат само определени лица.
 • Приета е фирмена Политика за защита на личните данни, както и Правила за безопасно обработване на лични данни.
Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
“БУНАЙ” АД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.
В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт на Отговорника по защита на данните.
 • Данни за контакт на Отговорника по защита на данните.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на “БУНАЙ” АД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.
Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите на нашия уебсайт (www.bunay.com) или да отправите искане на посочените контактни данни на “БУНАЙ” АД, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните .
За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да представите лична карта, за да бъде установена по несъмнен начин вашата самоличност.

Местоположение:
Държава: България
Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Георги Бозаджиев“ №1
Телефон: 0357 6 30 66
Ел. поща: anchev@bunay.com
Интернет страница: www.bunay.com

С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: dpo@bunay.com
Тел: +359887885152